O nás – Fakulta zdravotníckych vied

Transformáciou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM vznikla v júni 2020 Fakulta zdravotníckych vied (FZV) UCM, čím sa stala  najmladšou fakultou univerzity. Ako jediná z fakúlt UCM nesídli v meste Trnava, ale hlavné sídlo má v Piešťanoch v rekonštruovanej historickej budove v centre mesta. Situovanie fakulty do Piešťan je príznačné, nakoľko ide o svetoznáme kúpeľné mesto s dlhodobou tradíciou kúpeľníctva a liečby pohybového aparátu.


Akreditované študijné programy 

Študijné programy, ktoré zabezpečuje fakulta, patria v sústave študijných odborov medzi nelekárske zdravotnícke vedy. FZV poskytuje kvalitnú úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – Fyzioterapia a Rádiologická technika. Oba programy pripravujú absolventov pre  prax, po odborníkoch týchto profesií je značný dopyt na trhu práce u nás i v zahraničí. Pre ich veľký nedostatok je umiestnenie sa absolventov v profesii garantované, navyše získavajú diplom, ktorý je uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

V študijnom odbore Fyzioterapia fakulta poskytuje vzdelanie v prvom stupni vysokoškolského štúdia a absolventi získavajú titul bakalár. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, magisterské štúdium, bol akreditovaný v študijnom programe Fyzioterapia v roku 2017. FZV  má akreditovaný aj druhý študijný program – Rádiologická technika, avšak v tomto programe je v sústave študijných odborov len prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania s titulom bakalár.

Od akademického roka 2017/2018 bola získaná akreditácia aj na rigorózne konanie a začal sa udeľovať titul PhDr. v odbore Fyzioterapia.

V roku 2017 boli akreditované zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky postgraduálne špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) a špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove a v roku 2020 aj špecializačné štúdium Ergoterapia. Perspektívne FZV UCM v Trnave plánuje rozšírenie výučby o nové špecializačné štúdiá a akreditované kurzy. 


Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru Fyzioterapia dokážu samostatne diagnostikovať a liečiť poruchy pohybového aparátu a pomáhajú aj pri liečbe mnohých iných ochorení. Uplatnia sa na rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitnes štúdiách, agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti a ďalších.

Absolventi študijného odboru Rádiologická technika sa stávajú vyhľadávanými pracovníkmi v nemocniciach, poliklinikách a špecializovaných diagnostických centrách. Ovládajú prácu s náročnými sofistikovanými prístrojmi, akými sú magnetická rezonancia, počítačová tomografia, ultrasonografia, technológie nukleárnej medicíny a podobne.

Absolventi špecializačného štúdia Master of Public Health sa stávajú odborníkmi pre riadenie a sú schopní aplikovať získané manažérske vedomosti a zručnosti v praxi. 

Absolventi špecializačného štúdia Fyzioterapia v športe a telovýchove sa stávajú odborníkmi, ktorí sú zameraní na vykonávanie špecializovaných pracovných činnosti.

Absolventi špecializačného štúdia Ergoterapie sú pripravení zabezpečovať vysoko špecializovanú rehabilitačnú starostlivosť v odbore ergoterapia. Jedná sa o modernú inovatívnu liečebnú metódu, ktorá slúži na zlepšenie kvality života človeka tým, že sa človek aktívne a zmysluplne zapája do zamestnania, ktoré mu bolo predtým z akýchkoľvek dôvodov znemožnené. Táto aktivita je zároveň vnímaná ako prostriedok a súčasne cieľ liečby.


Technické a priestorové zabezpečenie fakulty

Fakulta zdravotníckych vied UCM disponuje vhodným priestorovým a technickým vybavením. V budove na Rázusovej ulici v Piešťanoch, v samom centre Piešťan, sa nachádzajú výučbové a administratívne priestory, ale napríklad aj plne vybavené Fitness centrum. 

Na výučbu anatómie sa využíva prístroj Anatomage. Ide o virtuálny pitevný stôl v životnej veľkosti a technologicky najvyspelejší systém 3D vizualizácie anatómie. Skvalitňuje získavanie vedomostí študentov nielen z oblasti anatómie, ale aj histológie, fyziológie a rádiológie. Využitie tohto prístroja je možné v rámci výučby najrôznejších medicínskych odborov, ale aj v rámci výučby celého spektra zobrazovacích metód a tiež napríklad fyzioterapeutických postupov. Pitevný stôl je jediný plne segmentovaný skutočný systém ľudskej 3D anatómie. Používatelia si môžu vizualizovať anatómiu presne tak, ako by to bolo na reálnom tele. Grafika je vytvorená na základe reálnych ľudských kadáverov, čo znamená, že videný obraz je totožný s tým, čo doteraz študenti mohli sledovať iba v priestoroch pitevne alebo s využitím anatomických modelov. Jednotlivé štruktúry sú rekonštruované v presnom 3D, čo vedie k bezprecedentnej úrovni skutočne presnej anatómie. Študenti tak lepšie a rýchlejšie pochopia anatomické štruktúry a ich vzájomné topografické súvislosti, nielen na úrovni „pitevného stola“, ale aj s presahom do ďalších zobrazovacích metód. Výhody výučby takouto metódou sa prejavia v lepšej pripravenosti študentov na klinické predmety.

Učebňa Fyzioterapie je vybavená viacerými modernými zariadeniamiPlošiny Biodex Balance System a Alfa sa podarilo zakúpiť vďaka rozvojovému grantu Ministerstva školstva SR. Za najšpičkovejšie zariadenie možno považovať dynamickú balančnú plošinu Biodex Balance System. Jedná sa o jednoduchý a účinný prístroj pre testovanie a nácvik rovnováhy. Nestabilná plošina môže byť využitá pre objektívne zhodnotenie stavu pacienta, postupu terapie a označenie rozdielu medzi pravou a ľavou dolnou končatinou pacienta. Umožňuje posúdenie rovnovážnej schopnosti končatín a trupu a následné poskytnutie spätnej väzby s cieľom reedukovať držanie tela a rovnováhy.  

Alfa je moderná stabilometrická platforma, ktorá umožňuje posúdenie rovnováhy a tréning u neurologických a ortopedických pacientov. Toto zariadenie pomáha zvýšiť výkon pacientov po poranení hlavy, mŕtvici a tiež trpiacich sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou a svalovou dysfunkciou. Navyše urýchľuje zotavenie po zlomeninách, podvrtnutí chodidla a vykĺbení kolena alebo bedra. Alfa tiež umožňuje liečbu pacientov po amputáciách dolných končatín. Cvičenie na platforme má za cieľ stimulovať prvky muskuloskeletálneho a nervového systému, ktoré sú okrem iného zodpovedné za kontrolu rovnováhy. 

Pri viacerých fyzioterapeutických postupoch ako napr. mobilizácie, trakcie sa využíva systém Redcord spadajúci do metodiky cvičenia v závese. Slúži nielen na diagnostiku a aktívnu terapiu, ale je ho možné využiť aj v tréningovom procese. Pôvodne slúžil Redcord najmä na odľahčenie pacienta, a tým zjednodušil prácu fyzioterapeuta.


Praktické vyučovanie

FZV kladie dôraz najmä na získanie praktických zručností. Praktická výučba je realizovaná v popredných zdravotníckych, rehabilitačných a kúpeľných zariadeniach na Slovensku so špičkovým intelektuálnym a prístrojovým zázemím. Nespornou výhodou takéhoto spôsobu výučby je získanie širokého spektra praktických poznatkov a zručností už v priebehu štúdia. 

FZV pre potreby zabezpečenia klinickej praxe spolupracuje s mnohými zdravotníckymi zariadeniami, rehabilitačnými centrami, či kúpeľmi na Slovensku a v zahraničí. Najvýznamnejšími partnermi sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Onkologický ústav sv. Alžbety. Najviac zahraničných partnerstiev má FZV uzatvorených v Českej republike, v Poľsku, Taliansku a Chorvátsku. 
Prostredníctvom programu Erasmus+ môžu študenti ale aj absolventi získavať praktické skúsenosti i v zahraničí – v zdravotníckych zariadeniach v rámci Európskej únie.