Funkčná diagnostika

1. lekcia: Vyšetrenie musculus trapezius zostupné vlákna – horný trapéz
2. lekcia: Vyšetrenie musculus levator scapulae
3. lekcia: Vyšetrenie musculus sternocleidomastoideus
4. lekcia: Vyšetrenie krátkych extenzorov hlavy
5. lekcia: Vyšetrenie musculi scaleni
6. lekcia: Vyšetrenie vzpriamovačov trupu
7. lekcia: Vyšetrenie musculi pectorales
8. lekcia: Vyšetrenie musculus quadratus lumborum
9. lekcia: Vyšetrenie musculus tensor fasciae latae
10. lekcia: Vyšetrenie musculi adductores
11. lekcia: Vyšetrenie flexorov kolenného kĺbu
12. lekcia: Vyšetrenie musculus rectus femoris
13. lekcia: Vyšetrenie musculus iliopsoas
14. lekcia: Vyšetrenie triceps surae
15. lekcia: Vyšetrenie musculus piriformis